GDPR

Ochrana soukromí zákazníků a jejich osobních údajů patří mezi priority naší firmy. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k osobním údajům potenciálních zákazníků a zákazníků přístup a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost GF MACHINERY BRNO, s. r. o (IČ:26896991) si tímto z pozice správce osobních údajů dovoluje informovat zákazníky, dodavatele a obchodní partnery (dále jen obchodní partnery), že jejich osobní údaje budou správcem zpracovávány následovně:

 1. Z důvodu plnění právních povinností správce budou zpracovávány tyto osobní údaje obchodních partnerů:
  Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, rozsah a předmět plnění, případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů

  Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění povinností, které správci vyplývají z příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů správci povinnost osobní údaje předat.

  Doba uložení: osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na správce.

 2. Z důvodu plnění smlouvy, jejíž sml. stranou je obchodní partner, budou zpracovávány tyto osobní údaje obchodního partnera:
  Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté obchodním partnerem z tohoto důvodu.

  Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vyřízení objednávky obchodního partnera a za účelem uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících správci ze smlouvy. Osobní údaje obchodních partnerů mohou být předávány smluvním partnerům správce, a to především přepravním společnostem z důvodu doručení zboží. Správce zpracovává po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je obchodní partner, osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z důvodu uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti za vady. Tyto osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy na žádost obchodního partnera. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely jednání o uzavření smlouvy.

  Doba uložení:

  • po dobu trvání smlouvy
  • v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany Subjektu údajů
 3. Z důvodu oprávněných zájmů správce budou zpracovávány tyto osobní údaje obchodního partnera:
  Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté obchodním partnerem z tohoto důvodu.

  Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vymáhání případných nároků správce od obchodního partnera, s nímž byla uzavřena smlouva.

  Doba uložení: osobní údaje obchodního partnera budou zpracovávány pro tyto účely po dobu nezbytně nutnou k uplatnění oprávněných zájmů správce.

 4. Z důvodu oprávněných zájmů správce budou zpracovávány tyto osobní údaje obchodního partnera:
  Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté obchodním partnerem z tohoto důvodu.

  Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem zasílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům, příp. potenciálním zákazníkům, jako jsou například vánoční přání, cenové nabídky, pozvánky na různé akce apod.

  Doba uložení: po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby odvolání souhlasu ze strany Subjektu

  Správce informuje obchodního partnera o tom, že je-li partnerem právnická osoba, správce bude zpracovávat osobní údaje fyzické osoby jednající v konkrétních případech jménem této právnické osoby, a to z důvodů výše uvedených a v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, případně e-mailová adresa a telefonní číslo. Správce si dovoluje informovat obchodního partnera, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž správcem, či zpracovatelem, jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce, účetnictví apod.). Správce sdělí obchodnímu partnerovi na požádání totožnost zpracovatelů, či externích správců, jimž byly osobní údaje předány.

  Zpracování získaných osobních údajů všech obchodních partnerů správce probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).

  Obchodní partner je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má obchodní partner právo na přenositelnost osobních údajů. Obchodní partner může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Obchodní partner může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

  Za účelem uplatnění svých práv mohou obchodní partneři kontaktovat správce-společnost písemně na adrese jejího sídla nebo na e-mailové adrese tech@gfm.cz

  Tímto byl obchodní partner poučen o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 a 15 – 22 a 34 Nařízení.